Kabelážní systémy

Strukturované kabeláže

Strukturovanou kabeláž můžeme definovat jako jednotný kabelážní systém pro budovy, který podporuje všechny typy komunikačních služeb, jako je telefon, video, zabezpečovací systémy, počítačové sítě aj. V dnešní době bouřlivého rozvoje telekomunikační techniky tvoří strukturovaná kabeláž základ pro přenos informací v budovách i mimo ně. Veškeré strukturované kabeláže instalované firmou AXEC, s.r.o. dosahují parametrů minimálně Cat5E, tzn. umožňují přenos dat v pásmu min. 100 MHz na metalickém vedení.

Strukturovaná kabeláž sestává z několika částí:

Horizontální kabeláž

je část kabelážního systému od přípojného místa do horizontálního rozvaděče. Kabeláž musí být vedena tak, aby ani nejdelší kabel nepřesáhl délku 90 m. Rozsáhlejší areály jsou tedy pokryty několika rozvaděči horizontální kabeláže. Tyto rozvaděče jsou spojeny navzájem páteřním vedením, jímž jsou také připojeny k hlavnímu rozvaděči budovy.

Rozvaděč horizontální kabeláže

je část kabelážního systému, sloužící ke koncentraci kabelů od jednotlivých přípojných míst. V rozvaděčích horizontální kabeláže se provádí připojování počítačů na pracovních místech do aktivních prvků počítačové sítě, event. telefonních přístrojů na propojovací panely telefonních linek od ústředny. Pro poskytování služeb centrálních zařízení (servery, telefonní ústředny, ...) jsou jednotlivé rozvaděče horizontální kabeláže spojeny páteřním vedením do hlavního rozvaděče budovy. Pro páteřní vedení počítačové sítě se obvykle využívá kabelů s optickými vlákny, pro páteřní vedení telefonní sítě se obvykle využívá mnohopárových metalických kabelů.

Hlavní rozvaděč budovy

je rozvaděč, ve kterém se sbíhají kabely páteřního vedení od jednotlivých rozvaděčů horizontální kabeláže. Na hlavní rozvaděč jsou přímo napojena centrální zařízení pro celou budovu, tzn. telefonní ústředna, hlavní farma serverů, prvky pro propojení sítí na externí pracoviště apod. V areálu tvořícím několik budov jsou jednotlivé hlavní rozvaděče budovy spojeny páteřním vedením s definovanou úrovní redundance. Venkovní páteřní vedení se budují výhradně z kabelů s optickými vlákny.

Páteřní vedení

je vedení, které zprostředkovává propojení jednotlivých rozvaděčů mezi sebou. Vzhledem ke svému charakteru je budováno jako vysokorychlostní, tzn. že musí poskytovat prostředí pro rychlý přenos velkého množství dat koncentrovaného od jednotlivých stanic sítě horizontálními rozvaděči. Ideálním mediem pro takový přenos je optické vlákno.

Optické kabeláže

Optické kabeláže tvoří prostředí pro přenos informace prostřednictvím světelného paprsku. Jejich principy, technické prostředky a parametry popisujeme v následujících odstavcích.
Stále se zvyšující požadavky telekomunikačních společností na kapacitu přenosového média vedly k nárůstu počtu měděných vedení v jednom kabelu tak, že tyto požadavky již nebylo možno těmito prostředky splnit. To vedlo k vývoji nového media pro přenos informace - optického vlákna.

Optické vlákno má oproti standardním metalickým kabelům několik podstatných výhod:

Přenos signálu na velké vzdálenosti
Nízký útlum a vysoká integrita přeneseného signálu umožňují optickým systémům přenosy na daleko větší vzdálenosti než u metalických vedení. Zatímco u běžných měděných kabelů je třeba signálových zesilovačů po několika kilometrech, u optických tras nejsou výjimkou úseky po 100 km bez aktivních prvků, přičemž se tato vzdálenost s novými technologiemi neustále zvyšuje.

Větší šířka pásma, menší průměr a nižší hmotnost
Optické vlákno má oproti standardním metalickým kabelů nesrovnatelně vyšší šířku pásma, což dovoluje po jednom vláknu přenos podstatně vyššího množství informace než po celém kabelovém svazku měděných párů. Menší průměr a nižší hmotnost se projeví mimo jiné i podstatně nižších nárocích na kabelovou trasu a instalační technologie.

Větší délka
Nižší průměr a hmotnost kabelů dovoluje výrobě navinout kabel v podstatně vyšších délkách na bubnu. Výrobci navíjejí kabel na bubny až do délky 12 km v jednom kuse, což umožňuje jednodušší montáž bez instalace spojek.

Dielektricita
Optické kabely v nemetalickém provedení pláště umožňují využívat přenos informace v prostředích s vysokým stupněm elektrického nebo vysokofrekvenčního zamoření. Optické kabely lze instalovat např. v těsném sousedství silových kabelů pro rozvod elektrické energie aniž by byly jakkoli omezeny přenosové nebo bezpečnostní parametry.

Bezpečnost
Vzheledem k tomu, že pro přenos informace se nevyužívá elektrických principů, je optické kabely velmi obtížné, ne-li nemožné odposlouchávat. Jakékoli přerušení kabelu je přitom snadno detekovatelné.

Budoucnost
Vzheledem ke svým vlastnostem je optické vlákno nazýváno také "médium budoucnosti". Proto se instalací optických kabelů připravíme na nástup technologií využívajích podstatně vyšších přenosových kapacit než po současných metalických sítích.

Aktuality

Změna sídla

22.12.2010

Přestěhovali jsme se do nových prostor v Brně-Králově poli. Přijďte se k nám podívat nebo si nové prostory můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce

více »

IP Telephony Workshop 2008

22.12.2010

Dne 25. 11. 2008 jsme se prezentovali na IP Telephony Workshopu v Praze s novým produktem, který komplexně řeší IP hlasovou komunikaci včetně callcentra.

více »